Yönetim Sizi Dinliyor

Sada Hastanesi Hasta Hakları

Hasta Hakları

Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları”nı somut olarak göstermek ve insan onuruna yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesi için bir hasta olarak haklarınız aşağıda belirtilmiştir.

1. Hizmetlerden yararlanma hakkı:

 • Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir safhasında değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tetkik, tanı, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarından en üst düzeyde yararlanmak hakkına sahiptir.
 • Organ nakli gibi tedavi için gerekli materyalin ve kaynağın kısıtlı olduğu durumlarda, tedavi adayı hastaların seçimi, tıbbi kriterlere ve başvuru sırasına göre yapılır.
 • Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görevli olan sağlık görevlileri, hastaya tıp ilkeleri ve kurallarına aykırı veya aldatıcı nitelikte teşhis ve tedavi uygulayamazlar.
 • Hastalarımız, gerektiğinde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda (ana çocuk sağlığı, sıtma savaşı, verem savaşı, sağlık eğitimi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir

2. Saygı ve itibar görme hakkı:

 • Hastalarımız, her zaman ve her türlü şartta kişilik itibarı korunarak saygılı, şefkatli ve güleryüzlü bir davranış içerisinde tedavi olma hakkına sahiptir

3. Mahremiyet hakkı:

 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmayan veya sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, makul bir görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir çevrede görüşme yapma ve muayene edilme hakkına sahiptir. • Kişi güvenliği açısından gerekli olan hallerde hasta resmi koruma isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın sağlık durumu, tanısı, hastalığının olası gidişatı, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel tüm bilgiler gizli tutulur. Hastanın ölümü halinde bile bu bilgilerin gizliliği korunur. Ancak bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı ile ilgili mercilere açıklanabilir.
 • Tıbbi açıdan gerekli olmadıkça tanı, tedavi ve bakım için hastanın özel ve aile hayatı sorgulanamaz.

4. Kimliği bilme hakkı:

 • Hastalarımız kendi tedavisinden sorumlu doktor veya doktorlar ile kendisine hizmet eden diğer kişilerin kimliklerini, meslek ve görevlerini bilme hakkına sahiptir.

5. Bilgi edinme hakkı:

 • Hastalarımız, sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla, kendileri veya yasal vasileri kanalı ile, tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan, hastalığın olası veya kesin tanısı, tedavisi ve olası gidişatıyla ilgili olarak eksiksiz bilgi alma, tıbbi kayıtlara ulaşma ve yazılı dosya özeti alma hakkına sahiptir. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, temin edilebildiği takdirde çevirmen aracılığı ile verilir.

6. Haberleşme hakkı:

 • Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.

7. Hastadan rıza alınması:

 • Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahat dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra, tedavisi için verilecek kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılabilir.
 • Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda, doktor veya doktorların görüşü tedavinin hayati önemi olduğu yolunda ise karar, vakit elverdiği taktirde mahkemeye veya hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
 • Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

8. Başka hekimden görüş alma ve konsültasyon hakkı:

 • Hasta ve ya 1. derece yakınlarının ilave ödemeyi kabul etmeleri halinde, aynı yada farklı branştan başka bir uzmanın görüşünü alma veya konsültasyon yapılmasını işleme hakkı vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde uygulanır.

9. Planlanan tedaviyi reddetme hakkı:

 • Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.
 • Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşılıp reddedildiğine dair yazılı bir belge alınır.
 • Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemiz ile ilişiği kesilir.
 • Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Hastanemizde görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

10. Tetkik ve tedavi bedelleri:

 • Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11. Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı:

 • Hastalarımızın, hastane kuralları çerçevesinde teşhis veya tedavi işlemlerine engel olmadığı sürece, kendi kişisel kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili uygulamalarda bulunma ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, hekimin izni ile refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12. Sağlık kuruluşu kural ve uygulamaları:

 • Hasta, yürürlükte olan hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

13. Hasta şikayetleri:

 • Hastalarımız şikayette bulunma, şikayetlerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi ile sonuçtan haberdar edilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun, idari yetkilisine veya "Hastane Etik Kurulu"na bildirme hakkına sahiptir.
 • Hasta, ilgili idari yetkililerce veya etik kurullarda çözüm bulunamaması ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
 • Hasta yasal haklarını yargı yolu ile arama hakkına sahiptir.

14. Dini hizmetlerden faydalanma hakkı:

 • Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

Sayın Hastamız; Sağlık hizmetlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi için hastayla sağlık personelinin işbirliği yapması gereklidir. Sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız sağlık ekibiyle sizin aranızdaki uyuma bağlıdır. Bu konuda size düşen sorumlulukları yerine getireceğinizden emin olarak küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.

1. Doktorunuzu ismiyle tanımak, onun size önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarınızdan biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiğiniz veya konuyu iyice anlamadığınız zaman konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüsünüz.

2. Tıbbi durumunuz hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumlusunuz. Şikayetlerinizi, önceden geçirdiğiniz hastalık ve ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığınız ilaçlan ve alışkanlıklarınızı eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalısınız.

3. Tedavi uygulamaları süresince durumunuzda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikayetlerinizi tedavinizden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüsünüz.

4. Size verilen randevuya saatinde gelmek hastane işleyişini hızlandıracaktır. Randevunuza uyamayacağınız taktirde bizi erkenden arayıp uyanrsanız başka bir hastanın sağlık hizmetlerimizden yararlanmasına olanak sağlamış olursunuz.

5. Hastanedeki diğer hastalar ile sağlık personelinin de haklarını dikkate almalısınız. Hastane içinde hastaları rahatsız edici gürültü, sigara dumanı, ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalısınız. Ziyaretçilerinizi hastane tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelisiniz.

6. Tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüsünüz. Tedavi giderleriniz bağlı olduğunuz kurumunuz tarafından karşılanıyorsa, tahakkuk edecek her türlü ücretin ödeneceğini ve yatış koşullarınızı belirten bir sevk kağıdını beraberinizde getirmelisiniz.

7. Planlanan tedaviyi reddettiğiniz veya hekimin talimatlarına uymadığınız takdirde, doğacak sonuçlardan siz sorumlusunuz.

8. Bütün bu tedbirler sizi en kısa zamanda sağlığınıza kavuşturmak amacıyla alınmaktadır.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -